Vedtægter for Brædstrupegnens Hjemstavnsforening

§ 1
Foreningens navn er Brædstrupegnens Hjemstavnsforening og dens hjemsted og arbejdsområde er Brædstrupområdet i Horsens Kommune.
§ 2
Arkivets og museets formål er
at indsamle, registrere, bevare og udstille arkivalier, billeder, billede- og lydoptagelser, trykt materiale, museumsgenstande og andre data uanset medium af ikke-statslig proveniens med tilknytning til Brædstrupområdet, dens borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid og
at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed, og gennem udadvendt virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Brædstrupområdets historie.
§ 3
Det indsamlede materiale betragtes om offentligt eje, og dets forbliven som sådant garanteres.
Bestyrelsen påser og har ansvar for, at arkivets og museets samlinger opbevares betryggende og er forsvarligt registreret. Samlingerne er offentligt tilgængelige, dog således at SLA`s tilgængelighedsregler respekteres.
§ 4
Brædstrupegnens Hjemstavnsforening er medlem af Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver, Vejle. (SLA). Foreningen deltager i lokale og landsdækkende fælleregistreringer, der er arrangeret eller godkendt af SLA.
I øvrigt samarbejder Brædstrupegnens Hjemstavnsforening med andre arkiver og beslægtede institutioner og kan bestemme sin arbejdsplan herefter.
§ 5
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes inden 1. maj.
Der indkaldes til generalforsamling med 2 ugers varsel ved annoncering eller ved direkte henvendelse til medlemmerne.
Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Budget og fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
§ 6
Foreningens bestyrelse består af 8 medlemmer. 1 medlem udpeget af Horsens Byråd og den til enhver tid værende daglige leder af studiesamlingen – benævnt som Frihedssamlingen under Brædstrupegnens Hjemstavnsforening – indtræder i bestyrelsen. Desuden vælges 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleanter.
Valg af bestyrelse og revisorer gælder for 2 år. Valg af bestyrelsessuppleanter og revisorsuppleant gælder for 1 år. Hvert år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 bestyrelsessuppleanter (benævnt 1. og 2. suppleant), 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Såfremt en suppleant indtræder i valgperioden sidder denne i valgperioden for personen som afløses.
§ 7
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 1 måned efter at begæring herom er fremsat med motivering for dens afholdelse. I øvrigt som en ordinær generalforsamling.
§ 8
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 9
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Der føres protokol over møderne. Ved evt. stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening.

§ 10
Ændringer i vedtægterne samt opløsning af foreningen kan ske med simpelt stemmeflertal ved 2 på hinanden – med mindst 2 ugers mellemrum – følgende generalforsamlinger, hvor forslaget har været på dagsordenen.

Ved evt. opløsning af foreningen skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med kommunalbestyrelsen. Lokalhistorisk samling skal i.h.t. aftale med samarbejdspartneren Arkivsamvirket i Horsens Kommune tilbydes et af de øvrige medlemmer i Arkivsamvirket, så samlingerne forbliver i offentligt eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.

Evt. formue disponeres ligeledes af ovennævnte instanser. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage tilretninger i vedtægterne, som udelukkende drejer sig om navneændringer for samarbejdspartnere.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 1. april 1997, 22. april 1997 og 5. marts 2008 samt 20. marts 2018.

Ændringerne blev endeligt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling 17.03.2009, samt 18. april 2018.

Øvrige punkter under § 10 vedr. samarbejdspartnere er tilrettet af bestyrelsen 18. april 2018.